A nachrena tam english ?? - Koshe , 15.02.2000 14:33 MSK
Esli key words vse ravno english, nahreni ego russkim svat ?
   :))))) - Judas[WW] , 15.02.2000 01:00 MSK