Gratz to both (nt) - Koshe , 25.05.2000 12:40 MSK
: [40 40 40 29] CHEB :))
: GRATZ CHEB!


   3*40 - Cheb , 25.05.2000 02:22 MSK