Re: No! No! Nooooo! - Alesha , 19.02.2001 18:36 MSK
Nu, neznau-neznau, lichno ja dva raza Granite popil
pomojmu shield of lightings slognee popitsja...
   Yes! Yes! Yes! - Mind , 18.02.2001 07:03 MSK