Re: GLUPOST! - Kamazoh , 13.11.2002 01:22 MSK
: AAAAAAA!!!!!!!!
: 行行行行行行行行!!!!!!!!!
: 唏桕 犭桧! 泥 螓! 泥 螓 珥噱, 赅牦 汶箫铖螯 螓 耢铕铉桦, 溧 螓 铗 泐瘌赅 溻 忮瘌赅, 怦 蝮溧 驽!

体溻邃, , 觐礤黜 蝈 筲噫帼 赅 铒眍泐 桡痤赅, 眍 忮顸 蜮铋 铒 礤 溧弪 蝈徨 镳噔 铖赅疳螯 漯筱桴 桡痤觐.
礤镳蝽 箐桠脲.

Kamazoh
   GLUPOST! - Yasik , 13.11.2002 00:28 MSK