Right to left: Briar,Zarc,Ming,Apollo (Chris),Turbo,Jake,Mongoose,Kenshin,Bubba